വാലന്റൈൻ ഹതഭാഗ്യൻ ..

18 വർഷം മുൻപ് ഒരു വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ റോസാപ്പൂ കൊടുത്ത ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ…

You must be logged in to post a comment Login