നാണക്കേട് ..

നിസ്സാൻ കമ്പനിയുടെ പുതിയ കാറിന്റെ പേരാണിത്…..ഇതെങ്ങാനും മുട്ടി മരിച്ചാൽ എന്ത് മുട്ടി മരിച്ചന്ന് പറയും….

You must be logged in to post a comment Login