Speaking ENGLISH the MALLU way

ഇതാ ” The ഹിന്ദു ” വില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു അടിപൊളി , കലക്കന്‍, ചെത്ത്‌ article ,

നാം, മല്ലുസ് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷ എന്താണെന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാം..

സൈറ്റ് അടിച്ചു, ഫിറ്റ്‌ ആയി, ക്ലോസ് ആയി, വായ് നോക്കി , നല്ല കളര്‍, tune ചെയ്തു, ലൈന്‍ അടിക്കുന്നു, അവനു ലൂസ് ആണു. അച്ഛന്‍ ക്ലോസ് ആയി, അവളൊരു സാധനം തന്നെ, desp ആയി, അടിച്ചു നിന്റെ ഷേപ്പ് മറ്റും, ബഡായി പറച്ചില്‍, തുക്കട ജോലി, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയോ, അവന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല, അയാള്‍ ഡിസന്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്നേഹം, അവന്റെ ഒരു head -weight , ആഷ് പൂഷ്, വൈഫ്‌ ഹൌസ്, അവനൊരു മൈന്‍ഡ് ഇല്ലല്ലോ, അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ പാര്‍ട്ടി, അവന്‍ മുങ്ങി നടക്കുകയാണ്, അവന്റെ ഒരു കത്തി… ഇങ്ങനെ എന്ത്രയോ വാക്കുകള്‍ നാം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു..

മലയാളം പഠിക്കുവാന്‍ പുറം നാട്ടുകാര്‍ ഇവിടെ എന്തിയാല്‍ ചുറ്റി പോകും..

enjoy the below article

Speaking ENGLISH the MALLU way
By Shinie Antony
courtesy to THE HINDU, 1st July 2012

From ‘fit aayi’, to ‘tight aanu’ and ‘sight adichu’, Malayalis have tweaked the Queen’s language to suit their unique ‘style’
How much foreign invasion can one vernacular take? Turns out plenty if you look at Malayalam.

First take the corruptions: ‘saar’ from sir, ‘kaash’ from cash. With words like ‘boran’ for a bore and ‘shimmy’ for chemise, the etymology slip is showing. Watch out for translations, too. ‘Vaaya noki’ (a dedicated watcher of women) is ‘mouth-looker’ and ‘MLA’ (mouth looking agent). ‘Malayalam’ itself, as Malayalis never tire of saying, is a “back to front word”, like ‘Amma’ and ‘Hannah’, so you turn in the middle to left/right and arrive at the same word.

From describing complex situations to people’s mental state and even discussing the wardrobe, Malayalis seem to have given a quirky twist to English. ‘Plug adikya’ is fleecing juniors. And when a chat is interrupted, ‘relay vittu (gone)’ is the general summing up.

‘Father serious’ is dad unwell and ‘colour’ means ‘white skin’. A ‘pambara fool’ is so foolish he’s spinning like a top. ‘She is loose’ carries no moral subtext but denotes lunacy. ‘Her head is loose’ specifies where the ‘loose’ is located. A madman/madwoman is ‘vattu case’. ‘Shine cheyya’ is someone trying to take credit and ‘chethu plan’ is wonderful planning.

‘Fit aayee’ is the drunk after too many ‘smalls’ (small peg). Food shops are ‘bakeries’ and soft drinks ‘cool drinks’. ‘Cooling glass’ is, huh, sunglasses and ‘soda glasses’ spectacles. ‘Sight adi’ is winking but ‘blink-uss’ is someone stupefied.

‘Tune cheyya’ or ‘line adikka’ is a boy wooing. ‘Huss’ is husband, as in ‘what does your huss do?’ ‘Huss’ can become ‘hussy’, which is still husband. The lovelorn are ‘mood off’ and ‘senti/desp’. While ‘senti’ springs from ‘sentimental’, ‘desp’ interestingly is short for ‘depressed’ and not ‘desperate’ as the abbreviation may suggest.

‘You are a sadhanam,’ converts you, with all due disrespect, into a ‘thing’! An angry ‘Adichu ninde shape njan maatum’ means ‘I will beat you up’. A ‘number/trick’ is a ‘con’.

‘Churidar’ refers to salwar-kameez and rarely churidar-kurta and definitely not someone dressed only in the pajama half, happily topless. ‘Shawl’ is dupatta, ‘jacket’ blouse, and ‘nightie’ worn day and night. And never strive for the ‘ammachi look’; ‘ammachi’ stands for mother/aunt/neighborhood fatso. ‘Naadan beauty’ is a stunner of rural vintage but ‘madaamma’ puts on western airs.

Cutex is nail polish. ‘Blade’ is to be overcharged. ‘Best’ is said sarcastically; pronounced, ‘bestu’. ‘Badai parachil’ (talking big), ‘mittai’ (sweets) and ‘tukda job’ (petty employment) are from Hindi making us Mallu Singhs. ‘Plate maatti’ is ‘change opinion’.

About a missing person, a worrier says, ‘Oru addressum illa’ (not one address of him!) ‘Ayaal decent aanu’ (he is decent) is a character certificate and not to be confused with said man being adequately dressed. ‘Bhayankara’, which means ‘terrible’ elsewhere, connotes ‘great’ in this part of town. Bhayankara bhangi (beauty), bhayankara neram (colour/fair).

Personality traits are not spared. ‘Head-weight’ – ‘thala kanam’ – means a snob. ‘Posing’ is for show-offs. ‘Power’ means someone snooty, as in, ‘She has too much power’. ‘Ash-poosh’ people are high-society. The broke are ‘tight’ and a ‘waste’ is he who never did well for himself. But whatever be their bank balance all are ‘close’ when they die.

‘Wife house’ is wife’s house and ‘co-brother’ your husband’s brother-in-law. ‘He is a never-mind’ indicates a casual attitude. ‘Oru mind illa’ is not about the mindless, but rather a bad listener. ‘Ni mind cheyyenda’ means, ‘don’t bother/listen’.

‘Chammals’ means acute embarrassment, the ‘s’ at end giving it the necessary English twist; even said as, ‘I was chammified’. ‘He’s paavam’ is a simpleton. ‘Odukathe’ is a lovely exclamation, referring to ‘the very last’ act just before kicking the bucket; ‘His odukathe party!’ And ‘mungi nadakkals’ means a man staying out of sight.

‘Parcel’ is ‘takeaway’. ‘Stuck aayi’ is someone stuck. And one congratulates, saying: ‘Kalakki!’ (stirred), as in ‘kalakkan programme!’ ‘Adipoli’ and ‘ugran’ are variations on the celebratory theme; ‘adipoli company’ or ‘ugran acting’.

There’s no equivalent to ‘shut up!’ with only ‘verude/chumma iri’ (simply sit). So if you’ve been reading this with an increasingly disapproving frown, without feeling particularly enlightened linguistically or convinced about the research then ‘I’m being katthi’ (knife). Held you at knifepoint via relentless but useless info!

You must be logged in to post a comment Login