കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും പിണങ്ങിയും ഒഴുകുന്ന പുഴ , ഡാം തുറന്നു വിട്ടപോൾ ആറ്റിൽ കൂടി വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച ..സ്ഥാലം കല്ലാർ

കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും പിണങ്ങിയും ഒഴുകുന്ന പുഴ

ഡാം തുറന്നു വിട്ടപോൾ ആറ്റിൽ കൂടി വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച ..സ്ഥാലം കല്ലാർ – വീഡിയോ കാണുക ..മിസ്സാക്കല്ലേ..

അല്പം ഭീതിയുണർത്തുന്നതാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയും കൌതുകവും അതിശയങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നു

Screen Shot 2015-05-10 at 4.02.59 PM

You must be logged in to post a comment Login