എന്താണീ ഫാസിസം?

എന്താണീ ഫാസിസം?

“ഈ ഫാസിസം, ഫ്രീഡം ഓഫ്‌ എക്സ്‌ പ്രെഷൻ ..എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ..?..……”

“അതിപ്പം പറഞ്ഞാ.., അയൽക്കാരി സുന്ദരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുക….!!…”

“വെയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല,…. സുന്ദരി തന്നെ..”

“അതു ഭാര്യ കേൾക്കെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ….അതിനെ ഫ്രീഡം ഓഫ്‌ എക്‌സ്‌ പ്രെഷൻ എന്നു പറയാം..”

“നല്ല കളിയായി..! ……വീട്ടിൽ പിന്നെ കിടക്കപ്പൊറുതി ഉണ്ടാവില്ല”

“ങാ, അതാണു ഫാസിസം!!.……

You must be logged in to post a comment Login