കർത്താവെ എന്റെ ഭർത്താവിനു പകരം എന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളണമേ….

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കെട്ടിയോന് പകരം തന്നെ എടുക്കാന്‍ കെട്ടിയോള്‍ പറയുന്നത് യേശു അനുസരിച്ചാല്‍ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക…

കർത്താവെ എന്റെ ഭർത്താവിനു പകരം എന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളണമേ…. എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീ കാര്യത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് …കാണുക ..ഒരു അടിപൊളി സ്കിറ്റ് …

പ്രാർഥിക്കുന്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.. അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും

You must be logged in to post a comment Login