ഹോ… കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി.. must watch video


ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആര്‍ക്കും വരുത്തരുതേ… ഇവരുടെ വേദന നിങ്ങള്‍ അറയുന്നില്ലേ…

വിരല്‍ തുമ്പില്‍ നിന്ന് പിടി വിട്ടു താഴെ വീണു ചിതറിയ മദ്യ കുപ്പിയും ,,,,,, പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടി ചെല്ലുമ്പോള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബീവരെജും മനസ്സിന് എന്നും ദുഖമാണ് ,,,,,

എത്ര സുന്ദരമായ ലോകം ….പ്രശമ്സിനിയമായ ക്ഷമ ,പാവങ്ങള്‍ എന്തിനു നമ്മള്‍ ആ ലോകത്തിലെ കരടായീ മാറണം ?

48 Responses to ഹോ… കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി.. must watch video

 1. Pingback: electrician melbourne

 2. Pingback: Bryant

 3. Pingback: investment opportunities

 4. Pingback: Gclub

 5. Pingback: http://www.instantonlineloanspayday.com

 6. Pingback: page

 7. Pingback: Fussball EM Wetten

 8. Pingback: Wettbüro Mybet

 9. Pingback: more help

 10. Pingback: Web Site

 11. Pingback: keyword field:villaer Alanya

 12. Pingback: Alanya properties for sale

 13. Pingback: avanyx.info

 14. Pingback: MTB Jackets

 15. Pingback: free web site analysis

 16. Pingback: how to get abs now

 17. Pingback: universal declaration of human rights

 18. Pingback: cool site

 19. Pingback: צילום ביוב

 20. Pingback: Check Stock: 97N

 21. Pingback: advance cash loan payday service

 22. Pingback: cigarette electronique

 23. Pingback: cash loans

 24. Pingback: cash loans

 25. Pingback: payday loan

 26. Pingback: yaourt maison

 27. Pingback: custom brochure printing

 28. Pingback: Utah State Farm Insurance

 29. Pingback: e-cigarette

 30. Pingback: find this

 31. Pingback: Porr

 32. Pingback: auto liability insurance

 33. Pingback: go to my site

 34. Pingback: signs that he is attracted to you

 35. Pingback: Bronzeskulpturen

 36. Pingback: gute Extensions

 37. Pingback: Financing for Foundation Repairs

 38. Pingback: read more

 39. Pingback: full details

 40. Pingback: http://cheapestcarautoinsurance.net/

 41. Pingback: הובלות

 42. Pingback: autoapproveclub.net

 43. Pingback: free credit report net

 44. Pingback: garfield scary scavenger hunt

 45. Pingback: Seite

 46. Pingback: searscard.com

 47. Pingback: chess game

 48. Pingback: Tarzan vibrator

You must be logged in to post a comment Login