സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം…

swathntran
ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല … അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല്ല ..

You must be logged in to post a comment Login