സൂപ്പർമാൻ അണ്ടർവെയർ ശരിക്കും ധരിക്കുവാൻ പഠിച്ചു

എല്ലാവര്ക്കും സൂപ്പർമാനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു .. അങ്ങേർക്കു അണ്ടർവെയർ എങ്ങനെ ആണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന്
അറിയില്ല എന്ന് .. എല്ലാവരും അണ്ടർവെയർ പാന്റ്സ് ന്റെ അകത്തു ധരിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർമാൻ അത് പുറത്തു ധരിക്കും.. എന്തായാലും ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ മാറി കിട്ടി ..

super-man-4

You must be logged in to post a comment Login