സാമ്പാര്‍ കഴിച്ചാല്‍ വയറ്റില്‍ കിടക്കണം. അല്ലാതെ..

സാമ്പാറില്‍ എരിവു കുറഞ്ഞതിനു മരണ വീട്ടില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്

One Response to സാമ്പാര്‍ കഴിച്ചാല്‍ വയറ്റില്‍ കിടക്കണം. അല്ലാതെ..

  1. Pingback: mk handbags Cyber Monday 2014

You must be logged in to post a comment Login