ശശി വീണ്ടും… !!!

ശശി വീണ്ടും… !!!
———————–
.
ഭാര്യ : എന്റെ ടി ഷർട്ട്‌ ഒന്ന് അഴിക്കു ..!!!
ശശി തിടുക്കത്തില്‍ ടി ഷർട്ട്‌ അഴിച്ചു …!!!
.
ഭാര്യ : എന്റെ പാന്റ് ഒന്നഴിക്കു …!!!
ശശി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പാന്റ് അഴിച്ചു …!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ഭാര്യ : ഇനി മേലാല്‍ എന്റെ ഡ്രെസ്സ് എടുത്ത് ഇടരുത് …!!!

You must be logged in to post a comment Login