മാങ്ങാതൊലി

ഇംഗ്ലീഷ്കാരനല്ലേ, കുറച്ചു വാക്കുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ലേക്ക് പരിഭാഷ പെടുത്തി തരാന്‍ കഴിയുമോ ?

കിട്ടു : ഒഫ്കൊര്ഴ്സ്

ടിന്റുമോന്‍ : എങ്കില്‍ പറയു ” മാങ്ങാതൊലി”, “ചക്കകുരു “. “കണ്ണന്ചിരട്ട “, അമ്മിക്കല്ല് “. . .

2 Responses to മാങ്ങാതൊലി

  1. Pingback: cheap wow gold

  2. Pingback: gucci outlet online europe

You must be logged in to post a comment Login