മലയാളിയും സായിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യതാസം

സായിപ്പന്മാർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുംബിക്കും പക്ഷേ മലയാളി ചുംബിക്കില്ല

മലയാളി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കും പക്ഷേ സായിപ്പ് ഒഴിക്കില്ല ..

2 Responses to മലയാളിയും സായിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യതാസം

  1. Pingback: wow gold

  2. Pingback: louboutin homme d affaire hsbc

You must be logged in to post a comment Login