മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്

Malayalam ‍‌‌‌‌‍‍‌‍‍‌‌2⃣ ഇംഗ്ലീഷ്
‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌?‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌?‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌?‌‌

Put is put no more put..
ഇട്ടത് ഇട്ടു ഇനി മേലിൽ ഇടരുത്

Oh, you are an incident..
നീ ഒരു സംഭവം തന്നെ

Without Hands and maths..
കയ്യും കണക്കും ഇല്ലാതെ

Because of you I failed!
നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു!

Marriage powder powdered..
കല്യാണം പൊടി പൊടിച്ചു

Marry the cow and rotate it..
പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടു കറക്കുന്നു

Why are u rotating here, go and climb the class..
എന്താ ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് പോയി ക്ലാസില് കയറിയിരിക്കൂ

No grass is going to walk here..
ഒരു പുല്ലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല

U wil know the information..
നീ വെവരം അറിയും

Understanding people will suffer..
താഴെ നിൽക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കും

Coconut murder..
തേങ്ങ കൊല

A rat is running through the answer..
ഉത്തരത്തിലൂടെ ഒരു എലി ഓടുന്നു

This happened to be one type of some other place’s programme.
ഇത് ഒരു മാതിരി മറ്റേടത്തെ പരിപാടി ആയിപ്പോയി

You must be logged in to post a comment Login