മരിച്ചയാള്‍ വീണ്ടും ജീവിച്ചു

 

 

മരിച്ചെന്നു കരുതി ശവം കുഴിച്ചുമൂടാന്‍ തുടങ്ങിയപോള്‍ അതാ അയാള്‍ എന്നീട്ടു വരുന്നു.

എന്തായാലും അയാള്‍ ഇപ്പോഴും സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു..

ആ വാര്‍ത്ത‍ ഇതാ..

You must be logged in to post a comment Login