ഭീരുക്കൾ

Dedicated to all husbands 😁

സോമൻ: നിങ്ങൾക്ക് ഗേൾഫ്രണ്ടുണ്ടോ?

ശശി: ഭീരുക്കൾക്കാണ് ഗേൾഫ്രണ്ട്സ്.ധീരൻമാർ കല്യാണം കഴിച്ച് സാഹസിക ജീവിതം നയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭാര്യയാണ് ഉള്ളത്…😁😁

You must be logged in to post a comment Login