ഫൈൻ

ഐശ്വര്യ റായ് ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു.. സാരി ആയിരുന്നു ഉടുത്തിരുന്നത്..

T T R Rs.100 ഫൈൻ വാങ്ങി..
കത്രീന കൈഫ്‌ ജീൻസ് ഇട്ടതോണ്ട് Rs.75 ഫൈൻ വാങ്ങി..
കരീന സ്കേർട്ട് ഇട്ടതോണ്ട് Rs.50
ഫൈൻ വാങ്ങി..
but സണ്ണി ലിയോണിന് ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല…?
. Why…???
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.

സണ്ണി ലിയോൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു.
നല്ലതു മാത്രം ചിന്തിക്കൂ…
??????

You must be logged in to post a comment Login