പെട്രോള്‍ വില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നാല്‍..

 

 

പെട്രോള്‍ വില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നാല്‍.. ഇങ്ങനെ പലതും കാണേണ്ടി വരും..

enjoy the photo

You must be logged in to post a comment Login