പായലെ വിട

രാവിലെ വെള്ളം കോരാൻ ചെന്നപ്പോ കിണറ്റിൽ മുഴുവൻ പായാൽ😢😢😢
ഞാനിച്ചിരി ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് വാങ്ങി കിണറ്റിലൊഴിച്ചു 😊😊😊
അല്ല , പിന്നെ എന്നോടാ കളി പായലെ വിട പൂപ്പലേവിട എന്നെന്നേക്കും വിട😎 😎😎

ഇതു വരെ വീട്ടിൽ കയറയിട്ടില്ല.

You must be logged in to post a comment Login