പഴഞ്ചൊല്ലില്‍ പതിരുണ്ടോ … ..

പട്ടിയുടെ വളഞ്ഞ വാല്‍ പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം കുഴലില്‍ ഇട്ടാലും നിവരുകയില്ല എന്നാണ് പഴംചൊല്ല്..

ഇത്രയും നാള്‍ അത് ശരിയന്നു ഓര്‍ത്തു.. പരിക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല.. പഴഞ്ചൊല്ലില്‍ പതിരില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത്..
പക്ഷെ അത് ഒരാള്‍ പരിക്ഷിച്ചതിന്റെ റിസള്‍ട്ട്‌ ഇപ്പോള്‍ വന്നു… പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം അയാള്‍ ഒരു പട്ടിയുടെ വാല്‍ ഒരു കുഴലില്‍ ഇട്ടു.. എന്ത് സംഭാവിച്ച്ന്നു ഇതാ നോക്ക് …

ഇനി ബാക്കി പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിക്ഷിചാലോ …

You must be logged in to post a comment Login