പഠന കാലം കഴിഞ്ഞാലും ചില കുട്ടികള്‍ തങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച അധ്യാപകരെ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ത്തിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ?

ഇതാ അതിനുള്ള ഉത്തരം .. ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാല്‍ ആരാണ് മറക്കുക ?

sweetpunishment

You must be logged in to post a comment Login