” നിന്റെ “ശുശു ..” വിൽ ഞുള്ളിയതിനു ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ” .. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പാശ്ചാതാപം

You must be logged in to post a comment Login