ദൈവത്തിനെ കണ്ട് ബോധം കെടുന്നവര്‍!

ദൈവത്തിനെ കണ്ട്
ബോധം കെടുന്നവര്‍! തട്ടിപ്പിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍..ക്രിസ്തുവിന്റെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന പുതിയ വര്‍ഗം

<div id=”fb-root”></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1″; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>
<div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/photo.php?v=489328797840064″ data-width=”466″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><a href=”https://www.facebook.com/photo.php?v=489328797840064″>Post</a> by <a href=”https://www.facebook.com/MarunadanMalayalee”>Marunadanmalayalee.com</a>.</div></div>

You must be logged in to post a comment Login