തിരക്കുണ്ടോ …?

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബാർബരോട് :”തിരക്കുണ്ടോ? ”

ബാർബർ: “മൂന്നു നാലാളുകൾ കൂടി ഉണ്ട്”

ആഗതൻ: “ശരി. എന്നാൽ പിന്നെ വരാം ”

പിറ്റേ ദിവസവും ഇയാൾ ഇതാവാർത്തിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് പതിവായി…

ഒരിക്കൽ ഇയാൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വന്നു ചോദിച്ചു … “തിരക്കുണ്ടോ”

ബാർബർ: 3 ആളുകള് കൂടി ഉണ്ട് ” .

ആഗാതൻ: ” ശരി പിന്നെ വരാം”.

അയാൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞു ബാർബർ അവിടെ സ്ഥിരമായി പത്രം വായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് :” ഇവനൊക്കെ എവിടുന്നു വരുന്നെടാ?? “.

സുഹൃത്ത്: ” വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നും പോകുന്നത് തന്റെ വീട്ടിലേക്കാ….

You must be logged in to post a comment Login