തിരക്കുണ്ടോ..?

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബാർബരോട് -തിരക്കുണ്ടോ?

ബാർബർ- മൂന്നു നാലാളുകൾ കൂടി ഉണ്ട്

ആഗതൻ- ശരി. എന്നാൽ പിന്നെ വരാം

പിറ്റേ ദിവസവും ഇയാൾ ഇതാവാർത്തിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് പതിവായി…

ഒരിക്കൽ ഇയാൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വന്നു ചോദിച്ചു …
തിരക്കുണ്ടോ
ബാർബർ- 3 ആളുകള് കൂടി ഉണ്ട് .
ആഗാതൻ- ശരി പിന്നെ വരാം.

അയാൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞു ബാർബർ അവിടെ സ്ഥിരമായി പത്രം വായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് – ഇവനൊക്കെ എവിടുന്നു വരുന്നെടാ?? .

സുഹൃത്ത്- വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നും ഇവിടെ നിന്നും നേരെ പോകുന്നത് നിൻറെ വീട്ടിലേക്കാ…..

You must be logged in to post a comment Login