തല പോയാലും വേണ്ടില്ല, കുപ്പി പൊട്ടരുത്‌

 

 

തലയാണോ മദ്യകുപ്പിയാണോ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷികണ്ടത് .. ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ, ഒരാള്‍ എത്ര ക്ഷ്ടപെട്ടാണ് മദ്യ കുപ്പികള്‍ സൂക്ഷിക്കുനത് ….

You must be logged in to post a comment Login