ടാർഗറ്റ് തികക്കുവാൻ…

സിഗ്നലിൽ റെഡ് ലൈറ്റ്ക ത്തി നില്ക്കുന്നതിനാല് റോഡ്മു റിച്ചു കടക്കാനാകാതെ
നില്ക്കുകയായിരുന്നു മത്തായി ,

അപ്പോഴാണു കാലൻ
അടുത്തേക്ക് വന്നത് ..

മത്തായി : നിങ്ങൾ ആരാണു ??

കാലൻ : ഞാന് കാലനാണ് ജീവൻ എടുക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളവൻ..!!

മത്തായി : എനിക്ക് ഇനി എത്ര ആയുസ്സ് ബാക്കി ഉണ്ട് ??

കാലൻ : നിങ്ങൾക്ക് 99 വയസ്സ്വ രെ ആയുസ്സ് ഉണ്ട് ,അതുവരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ..

മത്തായി : അപ്പോ ഞാൻ ഈ റെഡ്ലൈ റ്റിൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല
അല്ലേ ….

കാലൻ : ഇല്ല താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നോളു

(ഉടൻ തന്നെ മത്തായി റോഡ്
ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ,
അന്നേരം ഒരു പാണ്ടി ലോറി വന്നു
മത്തായിയെ ഇടിച്ചു
മത്തായി സ്പോട്ടിൽ വടി ആയി !!!
മത്തായിയുടെ ആത്മാവ്
കാലന്റെ അടുത്ത് എത്തി )

മത്തായി :
എടൊ ,ഒരുമാതിരി മറ്റേ പരിപാടി കാണിക്കരുത് ,താൻ
അല്ലെടോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് 99
വയസ്സ് വരെ ആയുസ്സ് ഉണ്ടെന്ന്??!!

കാലൻ : ചൂടാകല്ലേ മച്ചാനെ ..!!

month end
target തികക്കാന് മോളീന്ന് നല്ല
പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു…
ഇലെങ്കിൽ
എന്റെ പണി പോകും ..അതാ????
Obey traffic rules…??????

You must be logged in to post a comment Login