ജീവിത ഭാരം തലയില്‍ ഏറ്റി…

300 മീറ്റര്‍ നീളം ഉള്ള ടര്‍ബന്‍ ധരിച്ച ഒരു സിഖ് മത വിശ്വാസി
turben with 300 meters

You must be logged in to post a comment Login