ചിന്തിക്കൂ …..

ചിന്തിക്കൂ …..
> > ഒരു ഉറുംബ്‌
> > വിചാരിച്ചാല്‍ 1000
> > ആനയെ കടിക്കാം, എന്നാല്‍
> > 1000 ആന വിചാരിച്ചാല്‍
> > ഒരു ഉറുംബിനെ കടിക്കാന്‍
> > കഴിയുമോ ??
> >
> >
> > ഉയരം കുറവാണെങ്കില്‍ High-heels
> > ഇട്ടു ഉയരം കൂട്ടാം ,
> > പക്ഷെ
> > ഉയരം കൂടുതലാണെങ്കില്‍ Low-Heels
> > ഇട്ടു ഉയരം കുറക്കാന്‍
> > പറ്റുമോ??.
> >
> > Pure 916 “Gold” പണയം വെയ്ക്കാം,പക്ഷെ
> > Filter “Gold” പണയം വെയ്ക്കാന്‍
> > പറ്റുമോ ?
> >
> > ചിന്തിക്കൂ
> > …..
> >
> > Train Ticket എടുത്തു
> > Platform-ല്‍ ഇരിക്കാം, എന്നാല്‍
> > Platform ticket എടുത്തു
> > Train-ല്‍
> > ഇരിക്കാന്‍
> > പറ്റുമോ??
> >
> > Tea Cup -ല്‍ Tea
> > കുടിക്കാം ,
> > എന്നാല്‍
> > World Cup -ല്‍ World
> > കുടിക്കാന്‍
> > പറ്റുമോ ??
> >
> > ചിന്തിക്കൂ
> > …..
> >
> > IronBox കൊണ്ടു Iron
> > ചെയ്യാന്‍
> > പറ്റും, എന്നാല്‍
> > PencilBox കൊണ്ടു Pencil
> > ചെയ്യാന്‍
> > പറ്റുമോ ??
> >
> > ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാല്‍
> > മൂക്കിപ്പൊടി കൊണ്ട് മൂക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍
> > കഴിയുമോ??…
> > ചിന്തിക്കൂ…..
> >
> > ജോലി തീര്‍ന്നെങ്കില്‍
> > ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം, എന്നാല്‍
> > ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നല്‍
> > ജോലി തീരുമോ
> > ??!!!!!!…….

You must be logged in to post a comment Login