കൃത്രിമ ശ്വാസം

artificial insperation

സായിപ്പു മദാമ്മക്ക്‌ കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കുനത് കണ്ടോടി..

You must be logged in to post a comment Login