കൂട്ടുകാർ കൊടുത്ത പണി കണ്ടോ ?

കൂട്ടുകാർ ആയാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം … ഒരുത്തന്റെ കല്യാണം കുളമാക്കുവാൻ സ്വന്തം കൂട്ടുകാർ തന്നെ തുനിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ?

marrige fun

You must be logged in to post a comment Login