കുരങ്ങു കളി

ഒരു നാട്ടില്
കുറെ കുരങ്ങന്മാര്
ഉണ്ടായിരുന്നു –
ഒരിക്കല് ഒരു വ്യാപാരി ഈ
കുരങ്ങന്മാരെ വാങ്ങാനായി ഈ
നാട്ടിലെത്തി –
ഒരു കുരങ്ങിന് നൂറു രൂപ
കണക്കിനു
എടുത്തോളാമെന്ന്
അയാള് വിളംബരം ചെയ്തു –
നാട്ടുകാര്
ആദ്യം വിചാരിച്ചു
ഇയാള്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് –
ചുമ്മാ നടക്കുന്ന കുരങ്ങിന്
ആരെങ്ങിലും കാശ്
തരുമോ ??
എങ്കിലും ഗ്രാമവാസികള്
കുരങ്ങന്മാരെ പിടി കൂടി അയാള്ക്ക്
കൊടുത്തു നൂറു
രൂപ വീതം വാങ്ങി –
അപ്പോഴാണ്
വ്യാപാരി വീണ്ടും വിളംബരം ചെയ്തത്

ഇനി ബാക്കിയുള്ള
ഓരോ കുരങ്ങിനും ഇരുന്നൂറ്
രൂപ
വീതം –
പൊതുവേ മടിയന്മാരായ
ഗ്രാമവാസികള്
ബാക്കിയുള്ള
കുരങ്ങുകളെ പിടിക്കാനായി നെട്ടോട്ടം ഓടി –
നാട്ടില് ബാക്കിയുള്ള
കുരങ്ങുകളെയും പിടിച്ച്
അവരു ഈ വ്യാപാരിക്ക്
കൊടുത്തു ഇരുനൂറു
രൂപാ വീതം വാങ്ങി –
വീണ്ടും വ്യാപരി വിളംബരം ചെയ്തു
– ഒരു കുരങ്ങിന്
അഞ്ഞൂറു രൂപാ –
നാട്ടുകാര്ക്ക്
ഉറക്കം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു
ഒറ്റ
കുരങ്ങിനെയും കാണുന്നില്ല –
അവര്
രാത്രിയിലും പകലും വളരെ കഷ്ട്ടപ്പെട്ട്
ആകെ ബാക്കിയുള്ള
അഞ്ചാറെണ്ണത്തിന
െ പിടിച്ച്
കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറു രൂപ
വാങ്ങി –
നാട്ടുകാര് അടുത്ത
വിളംബരത്തിനായി കാതോര്ത്തു.
വ്യാപരിയുടെ അടുത്ത
വിളംബരം
ഞാന്
ഒരാഴ്ചത്തേക്ക്
എന്റെ നാട്ടിലേക്കു
പോകുന്നു -ഞാന്
തിരിച്ചു
വരുമ്പോ ഓരോ കുരങ്ങിനും ആയിരം രൂപ
വീതം നല്കുന്നതായിരിക്കും-
ഇത് വരെ ഞാന്
നിങ്ങളില് നിന്നു ശേഖരിച്ച
കുരങ്ങുകളെ പരിപാലിക്കാനായി
എന്റെ സഹായി മാത്രമായിരിക്കു
ം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് –
വ്യാപാരി അതുവരെ വിലകൊടുത്തു
വാങ്ങിച്ച
കുരങ്ങുകളെ കൂട്ടില്
ആക്കി നോക്കാന്
അയാളുടെ സഹായിയെ ഏര്പ്പാടാക്കി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു
വച്ച് പിടിച്ചു –
അയാള് തിരിച്ചു
വരുമ്പോള്
ആയിരം രൂപക്ക് വില്ക്കാന്
ആ നാട്ടില്
ഇനി കുരങ്ങുകളൊന്നും
നാട്ടില് അവശേഷിക്കുന്നില
്ലല്ലോ എന്ന ദുഖത്തില്
നാട്ടുകാരും –
അപ്പോഴാണ്
വ്യാപാരിയുടെ സഹായി നാട്ടുകാരോട്
പറയുന്നതു – എഴുനൂറു രൂപ
വീതം തന്നാല് കൂട്ടില് ഉള്ള
കുരങ്ങുകളെ നിങ്ങള്ക്ക്
തിരിച്ചു തരാം –
വ്യാപാരി തിരിച്ചു
വരുമ്പോള് ആയിരം രൂപക്ക്
നിങ്ങള്ക്ക് വില്ക്കാം –
ഓരോ കുരങ്ങിലും മുന്നൂറു
രൂപ
ലാഭം –
നാട്ടുകാരുടെ തലയില് ലഡു
പൊട്ടി –
പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു
ക്യു ആയിരുന്നു –
സഹായി കൂട്ടില്
ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ കുരങ്ങുകളെയും എഴുന്നൂറു
രൂപക്ക് വിറ്റു –
കാശുള്ളവര്
കുറെ കുരങ്ങുകളെ ഒരുമിച്ച്
വാങ്ങി –
കാശില്ലാത്തവര്
കടം വാങ്ങി ഒരു
കുരങ്ങനെയെങ്ങില
ും വാങ്ങി –
അങ്ങനെ കൂട്
കാലിയായി –
എഴുനൂറു രൂപ വീതം കൊടുത്തു
വാങ്ങിച്ച
കുരങ്ങുകളെ നാട്ടുകാര്
വീട്ടില് കെട്ടിയിട്ടു
വ്യാപാരി തിരിച്ചു
വരാനായി കാത്തിരുന്നു –
ആരും വന്നില്ല –
അവര്
നേരെ ഓടി സഹായിയുടെ അടുത്തേക്ക്

അയാളെയും നാട്ടില്
കാണാനില്ല –
അപ്പോഴാണ്
നാട്ടുകാര്ക്കു
കാര്യം മനസിലാവുന്നത് –
തങ്ങള് ഒരു
വിലയും ഇല്ലാതെ നാട്ടില്
തെണ്ടി നടന്ന
കുരങ്ങുകളെ എഴുന്നൂറു രൂപ
അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു
വാങ്ങിച്ചെന്നു –
“ഈ ബിസിനെസ് ആണ്
നമ്മള് ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക്
മാര്ക്കറ്റ്
എന്നു വിളിക്കുന്നത് –
വളരെ ലളിതം –
പലരുടേയും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതും പലരെയും കൊടിപതികളാക്കിയ
തും ഈ കുരങ്ങു കളിയാണ്.

You must be logged in to post a comment Login