ഓള് തട്ടം ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ .. ന്റെ സാറേ ..

ഓള് തട്ടം ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ .. ന്റെ സാറേ .. പിന്നെ ചുറ്റും ഉള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ..

thattathil marayathu

You must be logged in to post a comment Login