ഒരേക്കർ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട്

ഹലോ 28000 രൂപയ്ക്കു ഒരേക്കർ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടു വിളിക്കുവാ. ഇതെവിടാ സ്ഥലം?

? ഏക്കർ അല്ലടാ പരട്ടേ, acer.. കമ്പൂട്ടർ കമ്പൂട്ടർ.

You must be logged in to post a comment Login