ഒന്ന് കേറിവാ എന്റെ കറുത്ത മുത്തേ..

aana and pazhakkula തൃശൂര്‍ പുതുക്കാട് മണലിപുഴയില്‍ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഇടഞ്ഞ ആനയെ പഴക്കുല കാണിച്ച് അനുനയിപ്പിയ്ക്കാന്‍ശ്രമിക്കുന്ന പാപ്പാന്‍

You must be logged in to post a comment Login