ഇതൊരു ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം അല്ലേയല്ല.

“പന്തയക്കുതിരയെപോലെ വരിക, യോഗിയെപോലെ ഇരിക്കുക, രാജാവിനെ പോലെ മടങ്ങുക”.

ഇതൊരു ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം ആണെന്നു തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, അല്ലേയല്ല.

പിന്നെ ????

ഒരു കക്കൂസിനു പുറത്തു ആരോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാവനാസമ്പന്നമായ വാക്യം !!!!

You must be logged in to post a comment Login