ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല..

കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണ് തപ്പുന്നതും,
പട്ടിയെ കണ്ടാൽ കല്ല് തപ്പുന്നതും ഒരു പോലെയാ…..

എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല?

You must be logged in to post a comment Login