ആന വണ്ടിയോടാണോ കളി ?

വര്ക്കeലയില്നി്ന്ന് ഇതാ ഒരു ഫോട്ടോ.
രണ്ടു ആന വണ്ടികള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഒരു private ബസ്‌ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു

You must be logged in to post a comment Login