ആണുങ്ങളെ വളയ്ക്കാന്‍ tuition class

 

പെണ്‍കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളയ്ക്കാന്‍ പറ്റും എന്ന് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ ക്ലാസ്സ്‌ എന്ടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതാ ആണ്‍കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളക്കാം എന്ന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് tuition class .

സംഭവം ഇവിടെയല്ല, അങ്ങ് ചൈന യിലാണ് .. enjoy this funny news..

caurtsey to Flash news paper

You must be logged in to post a comment Login