അവിവാഹിതനായ ഒരു പ്രവാസിയുടെ സ്വപ്നം…..

 

അവിവാഹിതനായ ഒരു പ്രവാസിയുടെ സ്വപ്നം…..

ഇതാ മലപുറം സ്ലാങ്ങില്‍ .. ഇതില്‍ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ട്. ചെങ്ങതിമാര്‍ അല്ല, അവിടെ ” ചെങ്ങായിമാര്‍ ” ആണ് ..

കുഞ്ഞോന്നു നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു … enjoy this good work..

You must be logged in to post a comment Login