അവള്‍ പിഴയാണ്

ഇംഗ്ലീഷ്‌ ക്ലാസിൽ മാഷ്‌:
she is fine
അർഥം പറയൂ

ടിൻ്റു മോൻ: അവള്‍ പിഴയാണ്

You must be logged in to post a comment Login