അധ്യാപകര്‍ സൂക്ഷിക്കുക..

കുട്ടികളെ സ്കൂളില്‍ വച്ച് അനാവശ്യമായി imposition എഴുതിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ സൂക്ഷിക്കുക..

ചിലപ്പോള്‍ ഇത് പോലെ തിരിച്ചും പണി കിട്ടും … enjoy this one ..

You must be logged in to post a comment Login